انتقاد نسبت به بی توجهی به مسئولیت مدنی تصمیم گیری مسئولان
انتقاد نسبت به بی توجهی به مسئولیت مدنی تصمیم گیری مسئولان

به گزارش سرمایه فردا، بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد نسبت به بی توجهی به مسئولیت مدنی تصمیم گیری مسئولان گفت: در سال های گذشته به دلیل عدم محاکمه مسئولانی که تصمیم های نادرست می گیرند متاسفانه برخی افراد بدون اینکه تخصصی داشته باشند در پست های مهمی قرار می گیرند

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد نسبت به بی توجهی به مسئولیت مدنی تصمیم گیری مسئولان گفت: در سال های گذشته به دلیل عدم محاکمه مسئولانی که تصمیم های نادرست می گیرند متاسفانه برخی افراد بدون اینکه تخصصی داشته باشند در پست های مهمی قرار می گیرند.

او با تاکید بر اینکه هیچ گروهی مانند تولیدکنندگان و بازرگانان امنیت کشور را تامین نمی کنند، افزود: اما می بینم که در سال های اخیر برچسب هایی به تولیدکنندگان و بازرگانان می زنند در حالی که آنها به راحتی می توانستند مهاجرت کنند اما برای خدمت و اشتغالزایی مانده اند.

اقا محمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری هم در این مراسم با اشاره به اینکه به گروهی نیاز است که متفاوت از گذشته عمل کنند، گفت: ما نمی توانیم اقتصادی دولتی، دستوری ، امنیتی و بوروکراتیک داشته باشیم زیرا با امنیت ملی کشور مغایرت دارد.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت تولیدکنندگان را بازوان توانمندسازی دولت می داند، گفت: دولت معتقد نیست که قدرت و توانمندسازی کشور در بیرون مرزها ساخته می شود.