افزایش درآمد عملیاتی بانک ایران زمین
افزایش درآمد عملیاتی بانک ایران زمین

در سال ۱۴۰۱بانک ایران زمین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته در سال مالی ۱۴۰۱ داشته که نشانه تمرکز بر عملیات بانکداری ایران زمین است.

به گزارش سرمایه فردا، بانک ایران زمین با نماد وزمین در سال مالی ۱۴۰۱ با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته در حالی که سال مالی ۱۴۰۰ از این محل درآمدی ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و این نشانه تمرکز بانک ایران زمین بر عملیات بانکداری بوده است.

بانک ایران زمین در سال مالی اخیر حدود ۱۲۸۹۰ میلیارد تومان بابت سود سپرده ها پرداخت کرده در حالی که سال ۱۴۰۰ حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش صرف کرده و این مسئله نشان می دهد که بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۱ روی جذب پول واقعی یعنی سپرده ها تمرکز کرده است.

همچنین این بانک در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰۹ میلیارد تومان درآمد از طریق سپرده گذاری در بانک های دیگر کسب کرده در حالی که سال قبل تر حدود ۳ میلیارد تومان از این محل عایدی داشته است. از این رو می تواند ادعا کرد که بازگشت ایران زمین به توسعه خدمات بانکی و … به نفع سهامداران شده است.

بانک ایران زمین در سال گذشته حدود ۱۶۸۰ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی داشته در حالی که سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۴۸۰ میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است.

موجودی نقدی بانک در ابتدای سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد تومان بوده که در پایان سال مالی به ۹۲ میلیارد تومان رسیده است، همچنین میزان ورود نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های قبلی بانک ۱۹۲ میلیارد تومان، ورود پول ناشی از جذب نقدینگی حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان ثبت کرده و اصلا قابل مقایسه با جذب ۶۲ میلیارد تومان نقدینگی سال ۱۴۰۰ نیست.

دریافت و پرداخت تسهیلات بانک ایران زمین سال گذشته رشدی بیش از ۱۵۰ درصدی داشته و‌ نقدی حاصل از عملیات بانک در یک سال گذشته از ۱۸۵ میلیارد تومان به ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

دارایی‌های بانک ایران زمین پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مجمع عمومی سال قبل از آن ۴ درصد رشد دارایی ثبت کرده و این مسئله ناشی از رشد سپرده گذاری در بانک طی سال مالی گذشته بوده است.