برنامه دولت برای جبران کسری بودجه
برنامه دولت برای جبران کسری بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تشریح برنامه دولت برای جبران کسری بودجه گفت: امسال با جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح مالیات اصناف بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت تامین شده است.

به گزارش سرمایه فردا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تشریح برنامه دولت برای جبران کسری بودجه گفت: امسال با جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح مالیات اصناف بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت تامین شده است.