شرایط پیش خرید انبوهی از مصالح ساختمانی
شرایط پیش خرید انبوهی از مصالح ساختمانی

رییس اتاق تعاون اظهار داشت: موضوعی مطرح بود مبنی بر اینکه امکان پیش خرید انبوهی از مصالح ساختمانی با پرداخت از هزینه اولیه محقق شود که از این طریق می توان در بازه زمانی ٢ ساله قیمت مصالح را پایدار و ثابت نگه داریم.

به گزارش سرمایه فردا، بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاونی در نشست خبری امروز در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان با بیان اینکه اتاق تعاونی ایران ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی متعهد شده است و کار را شروع کردیم، اظهار داشت : انجام این مأموریت بزرگ در نهایت به حل مشکل مردم کمک می‌کند و اتاق مکلف به ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی است. 

وی درباره نمایشگاه صنعت ساختمان ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه ٨۵٠ شرکت حضور دارند که از این تعداد ١٠٠شرکت خارجی از کشورهای آسیایی ، اروپایی و آفریقایی  و ٧۵٠ شرکت داخلی هستند. 

رییس اتاق تعاونی ایران با اشاره به امکان انعقاد قرارداد جمعی با تولیدکنندگان مصالح برای پیش خرید انواع مصالح گفت: موضوعی مطرح بود مبنی بر اینکه امکان پیش خرید انبوهی از مصالح ساختمانی با پرداخت از  هزینه اولیه محقق شود که از این طریق می توان  در بازه زمانی ٢ ساله قیمت مصالح را پایدار و ثابت نگه داریم و اتاق تعاونی این آمادگی را دارد که این قرارداد را احیا و به اجرا برساند منوط به اینکه وزارت راه و شهرسازی تضمین کند که خریدار مصالح ساختمانی با قیمت ثابت یا حداقل افزایش قیمت برای ساخت و ساز دو سال آینده باشد./ایلنا