نگاهی به ابزارهای بازار مشتقه
نگاهی به ابزارهای بازار مشتقه

کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به ابزارهای بازار مشتقه ، گفت: برخی ابزارهای مالی مشتق از یک دارایی پایه است و ارزش آنها منوط به ارزش دارایی دیگه به وجود آمده است

به گزارش خبرنگار فردا، ملیحه کریمشاهی کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به ابزارهای بازار مشتقه، گفت: برخی ابزارهای مالی مشتق از یک دارایی پایه است و ارزش آنها منوط به ارزش دارایی دیگه به وجود آمده است و با نوسانات دارایی پایه ارزش می گیرند

جزئیات را در ویدیو زیر ببینید؛