سهم گروه صنعت و معدن از اشتغال کل کشور
سهم گروه صنعت و معدن از اشتغال کل کشور

به گزارش سرمایه فردا، سهم گروه صنعت و معدن از اشتغال کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (به جز در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱) صعودی بوده و از ۳۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بر اساس گزارش «اقتصادسنج» که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، سهم اشتغال گروه صنعت و معدن در بهار، تابستان و پاییز امسال به ترتیب به، ۳۳، ۳۴ و ۳۴.۱ درصد از کل اشتغال کشور رسیده است. البته این رقم در بهار سال قبل حدود ۳۲.۷ درصد بوده است.

گفتنی است سهم گروه صنعت و معدن از اشتغال کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (به جز در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱) صعودی بوده و از ۳۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بر این اساس بخش صنعت، دومین بخشی است که بیشترین اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است. بر این اساس در پاییز امسال سهم بخش خدمات و کشاورزی از اشتغال کل کشور ۵۲.۱ و ۱۳.۶ بوده است.

سهم بخش خدمات از اشتغال کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (به جز در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) روند صعودی داشته و از ۵۰.۱ به ۵۱.۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور نیز بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (به جز در سال ۱۳۹۷) نزولی بوده و از ۱۸ درصد به ۱۴.۸ درصد رسیده است./ایسنا