دولت به دنبال کاهش ریسک‌های عوامل داخلی است
دولت به دنبال کاهش ریسک‌های عوامل داخلی است

به گزارش سرمایه فردا، احسان خاندوزی گفت: مسائل منطقه بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد و در شرایط کنونی دولت به دنبال کاهش ریسک‌های عوامل داخلی است.

وزیر اقتصاد‌ با اشاره به اینکه بازار سرمایه انعکاسی از همه نااطمینانی ها در اقتصاد کشور و منطقه است، گفت: دولت در دو سال گذشته مصوبات خوبی برای حمایت از بورس داشته و نرخ خوراک پتروشیمی ها را برای پنج سال آینده پیش بینی کرده است اما متأسفانه مسائل منطقه بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد و در شرایط کنونی دولت به دنبال کاهش ریسک‌های عوامل داخلی است.