تاریخچه قراردادهای اختیار معامله
تاریخچه قراردادهای اختیار معامله

کارشناس بورس تاریخچه قراردادهای اختیار معامله را مورد بررسی قرار داد و چگونگی شکل گیری معاملات آپشن را ارائه می دهد.

به گزارش سرمایه فرداl، ملیحه کریم شاهی کارشناس بورس تاریخچه قراردادهای اختیار معامله را مورد بررسی قرار داد و چگونگی شکل گیری معاملات آپشن را ارائه می دهد.