گزارش ۱۲ ماهه ومعادن سال مالی ۱۴۰۲
گزارش ۱۲ ماهه ومعادن سال مالی ۱۴۰۲

گزارش ۱۲ ماهه ومعادن سال مالی ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی ومعادن  ۱۷.۴۲۶ میلیارد تومان ثبت شده که حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سرمایه فردا، بهای تمام شده سرمایه گذاری ومعادن براساس گزارش ۱۲ ماهه ومعادن سال مالی ۱۴۰۲ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد.  ۱۷.۶۴۲ میلیارد تومان از این مقدار مربوط به شرکت های بورسی در حوزه استخراج کانی های فلزی است. نسبت به ابتدای دوره رشدی ۵۲ درصدی ثبت کرده است.   

شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن سهامداران را دعوت به مجمع عمومی کرده است، بر همین اساس گزارش عملکرد این شرکت در دوره مالی یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

۹۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت

این شرکت در سال گذشته ۹۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته که نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ که ۴.۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته افتی ۷۸ درصدی ثبت کرده است.   

در مقابل سرمایه گذاری بلندمدت شرکت رشدی  ۳۸ درصدی داشته و از ۲۴.۳۰۰ میلیارد تومان به  ۳۳.۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

این شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود  ۱۶.۴۴۴  میلیارد تومان درآمد از سود سهام کسب کرده است. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از این محل ۱۳.۲۶۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که افزایش  ۲۴ درصدی نشان می دهد. اما سود فروش سرمایه گذاری های شرکت بیش از ۴۰ برابر شده است. از ۱۶.۷ میلیارد تومان به ۷۱۹.۵ میلیارد تومان رسیده است.

درآمد عملیاتی ومعادن

گزارش ۱۲ ماهه ومعادن سال مالی ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی ومعادن  ۱۷.۴۲۶ میلیارد تومان ثبت شده است که با در نظر گرفتن درآمد عملیاتی  ۱۳.۳۵۷ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصدافزایش داشته است.

از طرف دیگر هزینه های عملیاتی شرکت ۶۳ درصد رشد کرده است. به گونه ای که از ۸۷ میلیارد تومان به ۱۴۲.۷ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سود عملیات در حال تداوم شرکت در سال ۱۴۰۲  به  ۱۷.۴۶۶ میلیارد تومان رسیده است.   

سود خالص ومعادن

سود خالص ومعادن نیز با توجه به اینکه تنها مشتق از سود عملیاتی است همان ۱۷.۴۶۶ میلیارد تومان ثبت شده است. سود انباشته ابتدای دوره شرکت نیز از  ۲۱.۱۵۲ میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ به  ۱۸.۳۵۱ میلیارد تومان رسیده است. سود انباشته رشدی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. دلیل این امر افزایش سرمایه از محل سود انباشته است.

این شرکت در سال گذشته به ازای هر سهم سودی  ۵۸.۵ تومانی داشته در حالی که سال مالی ۱۴۰۱ به ازای هر سهم  ۴۷.۴ (با سرمایه جدید) تومان سود ساخته بود.

رشد دارایی های ومعادن

سال گذشته دارایی های ثابت مشهود شرکت از ۲۸۴ میلیارد تومان به ۲۷۵ میلیارد تومان رسیده است که را نشان می دهد. جمع دارایی های جاری شرکت در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع عمدتا مربوط به دریافتنی‌های تجاری است. به طوری این مقدار که از  ۱۸،۲۹۴ میلیارد تومان به ۲۴.۱۷۵ میلیارد تومان رسیده است.

اما عملکرد شرکت در بخش دارایی های غیرجاری از این قرار است که ۲۴.۷۵۰ میلیارد تومان به ۳۴.۰۶۲ میلیارد تومان رسیده که حکایت از رشد  ۳۸ درصدی دارد.

شرکت توسعه معادن و فلزات توانسته سال گذشته تسهیلات ۷۵۰ میلیارد تومانی سال قبل تر را صفر کند. اما بدهی های جاری شرکت رشدی ۱۳۰ درصدی داشته و از ۱۸۶۰ میلیارد تومان به ۴۳۰۰ میلیارد تومان (عمدتا مربوط به سود سهام پرداختنی) رسیده است.

بهای تمام شده سرمایه گذاری بورسی ومعادن

میزان اندوخته قانونی شرکت نیز رشد  ۵۷ درصدی داشته و از ۱۵۳۰ میلیارد تومان به  ۲۴۰۳ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود  ۱۳ درصد افت داشته است و از ۲۱.۱۵۲ میلیارد تومان به ۱۸.۳۵۱ میلیارد تومان رسیده که در نتیجه افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است.

بهای تمام شده سرمایه گذاری بورسی ومعادن در سال ۱۴۰۲ در حوزه استخراج کانی های فلزی برابر ۱۷.۶۴۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای دوره رشدی ۵۲ درصدی ثبت کرده است. در بخش فلزات اساسی نیز بهای تمام شده ۱۴۰۲ برابر،   ۲.۵۷۵ میلیارد تومان  است.

همچنین در بخش کانی‌های فلزی، بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت‌های خارج از بورس ۵.۶۱۳ میلیارد تومان گزارش شده است.

بهای تمام شده سرمایه گذاری ومعادن در این دوره در بخش ماشین آلات و دستگاه های برقی برابر ۷۲۴ میلیارد تومان بوده است. همچنین بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های چند رشته ای و شرکت های گروه تجارت عمده فروشی به ترتیب برابر با ۶۴۲ و ۸۹۳ میلیارد تومان بوده است.