چرا بازار سرمایه رشد نمی کند؟
چرا بازار سرمایه رشد نمی کند؟

کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه چرا بازار سرمایه رشد نمی کند؟ گفت: نخست اینکه ارزش معاملات بازار سرمایه بسیار پایین است که در نتیجه افت سودسازی شرکت ها در نتیجه رشد قیمت برق و گاز و کاهش حاشیه سود شرکت ها اتفاق افتاده است.

به گزارش سرمایه فردا، محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا بازار سرمایه رشد نمی کند؟ گفت: نخست اینکه ارزش معاملات بازار سرمایه بسیار پایین است که در نتیجه افت سودسازی گزارش نمادهای کامودیتی محور هاست.

محمود مرادی افراد: افزایش هزینه برق و گاز شرکت ها رشد داشته و از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری هم مانع جبران هزینه ها شده است.