میزان قطعی عوارض صادراتی باید بازبینی شود
میزان قطعی عوارض صادراتی باید بازبینی شود

گمرک ایران اعلام کرد که همه اظهارنامه های مشمول عوارض صادراتی با توجه به ابلاغ میزان قطعی عوارض صادراتی باید بازبینی شود.

به گزارش سرمایه فردا، گمرک ایران در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرد که همه اظهارنامه‌های مشمول عوارض صادراتی باید بازبینی شود.

در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۶۳۴۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ دفتر صادرات و تصویر نامه شماره ۶۷۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت منضم به مصوبه هیئت وزیران موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درخصوص میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، خواهشمند است دستور فرمائید کلیه اظهارنامه های مشمول تعرفه های مندرج در جدول ضمیمه نامه مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ به بعد بقید فوریت قبل از شمول مرور زمان با رعایت دقیق بخش یازدهم قانون امور گمرکی بخصوص وفق مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ قانون امور گمرکی و بخشنامه های صادره، مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت شمول مطالبه نامه کسر دریافتی نسبت به صدور مطالبه و سایر الزامات قانونی اقدام و گزارش رسیدگی و اقدامات انجام گرفته به این دفتر اعلام گردد.»/ایسنا