دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران

سازمان ملی بهره وری دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران را ابلاغ کرد.

به گزارش سرمایه فردا، سازمان ملی بهره‌وری ایران مبتنی بر تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با استناد به «آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» موضوع بند (ب) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و «دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت» موضوع جزء ۳ بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت را تدوین و ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این شیوه‌نامه به‌منظور سنجش و ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت در قالب یک نظام یکپارچه و استاندارد، تدوین شده است و در نهایت، به نیاز دولت برای شفاف‌سازی و پاسخگویی عملکرد بهره‌وری شرکت‌های فوق‌الذکر، پاسخ‌ می‌دهد.

بر این اساس، سقف پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت در کارگروه ارزیابی بهره‌وری و مطابق با شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت، تعیین می‌شود.

در این شیوه‌نامه نحوه ارزیابی کارایی و اثربخشی شرکت‌های مشمول و تحت مدیریت دولت به تفکیک شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت تبیین شده است.

شایان ذکر است، تدوین این شیوه‌نامه در ماده (۴۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تبصره ۲ ماده (۹) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، به سازمان ملی بهره‌وری ایران تکلیف شده ‌است.