جدیدترین نظرسنجی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
جدیدترین نظرسنجی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

جدیدترین نظرسنجی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش سرمایه فردا، جدیدترین نظرسنجی انتخاباتی ایسپا مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳ تیر منتشر شد. این نظرسنجی به روش مصاحبه حضوری و با اندازه نمونه ۳۶۰۶ نفر در سراسر کشور (شهرها و روستاها) انجام شد. این نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال اجرا شده به این شرح است:

میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با در نظرگرفتن نرخ پاسخگویی ۴۸ درصد بوده است. کنترل متغیرهای موثر و  آزمون صحّت‌سنجی داده‌ها، ۴۵ درصد با حاشیه خطای ۲ ± برآورد شده است.

میزان رأی احتمالی مسعود پزشکیان ۴۹.۵ درصد و میزان رأی احتمالی سعید جلیلی ۴۳.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود. ۴.۸ درصد گفته‌اند کاندیدای خود را انتخاب نکرده‌‌اند. که احتمال دارد تا روز جمعه، کاندیدای این دسته از افراد مشخص شود. در این صورت، میزان آرای دو نامزد ریاست جمهوری و حتی میزان آرای سفید یا باطله تغییر خواهد کرد.