تحلیل تکنیکال نماد شپاس
تحلیل تکنیکال نماد شپاس

تحلیل تکنیکال نماد شپاس توسط شهیر محمدنیا حکایت از این دارد که هم اکنون درگیر مقاومت تاریخی است.

به گزارش سرمایه فردا، تحلیل تکنیکال نماد شپاس توسط شهیر محمدنیا حکایت از این دارد که در یک مثلث انقباضی تاکنون نوسان داشته و هم اکنون زیر مقاومت تاریخی قرار دارد.