تحلیلی وضعیت کرک اسپرت گروه پالایشی
تحلیلی وضعیت کرک اسپرت گروه پالایشی

شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه در تحلیلی وضعیت کرک اسپرت گروه پالایشی را بررسی کرده و با توجه به افزایش ورود نقدینگی به گروه پالایشی ارزندگی نمادهای این گروه را تحلیل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه در تحلیلی وضعیت کرک اسپرت گروه پالایشی را بررسی کرده و با توجه به افزایش ورود نقدینگی به گروه پالایشی ارزندگی نمادهای این گروه را تحلیل کرده است.