بررسی تابلو اختیار معاملات
بررسی تابلو اختیار معاملات

کارشناس بازار سرمایه درباره بررسی تابلو اختیار معاملات گفت: می توان اطلاعات را در سایت بورس تهران یا مدیریت فناوری بورس دریافت.

به گزارش سرمایه فردا، ملیحه کریمشاهی کارشناس بازار سرمایه درباره بررسی تابلو اختیار معاملات گفت: می توان اطلاعات را در سایت بورس تهران یا مدیریت فناوری بورس دریافت.

در ویدیو زیر چگونگی خرید و فروش اختیار معاملات بررسی شده است؛