انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی
انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی

احمد شیروانی گفت: انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی خود برای تقویت روابط عمومی و افزایش مطالبه گری است‌.

به گزارش سرمایه فردا،‌ دبیرکل انجمن ملی پخش با اشاره به اینکه  تدوین سند نظام توزیع چند ساله با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده است امیدواریم این سند امسال از طریق وزارت صنعت به مجلس شورای اسلامی برود و در نهایت تصویب شود و جایگاه صنعت خورده فروشی در قوانین و مقررات اصلاح شود.
احمد شیروانی با بیان اینکه بازنگری سند راهبردی انجمن ملی پخش در دستور کار است، افزود: این سند هم اکنون در مرحله بازنگری قرار دارد و کمیته تحقیق و توسعه هم اکنون روی آن فعالیت دارد.
او با تاکید بر اینکه تا پایان شهریورماه باید سند راهبردی نهایی شود، اطهار کرد: از مهر ماه سند راهبردی اجرایی می شود
شیروانی با بیان اینکه در سند استراتژیک صنعت پخش فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف بررسی می شوند، اظهار کرد: در این سند خودشناسی صورت بگیرد جایگاه صنعت پخش مشخص می شود و بعد از تدوین این سند بازنگری در رویکرد انجمن خواهیم داشت و به سمت مطالبه گری می رویم.
دبیرکل انجمن ملی پخش با تاکید بر اینکه هدف ما تحقق منافع اعضای انجمن خواهد بود، اظهار کرد: همچنین تقویط روابط عمومی در داخل و خارج را تسهیل می کنیم تا زمینه دستیابی به اهداف انجمن یعنی ایجاد صنعت پخش با عملکرد تریپیر هستیم.
او با تاکید بر اینکه تعبیر وزرا منجر به تغییر سیاست گذاری ها می شود، اظهار کرد: این مسأله منجر شد تا آیین نامه مربوط به شرکت های تریپیر به جایی نرسید، از این رو ما باید دوباره از ابتدا با وزیر جدید درباره تقویت صنعت پخش رایزنی کنیم و همین مسأله بخشی از آن ژی انجمن را می گیرد.
شیروانی با بیان اینکه بازخورد نمایشگاه و کنفرانس صنعت پخش مثبت بوده است، گفت: بازخوردها نشان می دهد تصمیم ما برای برگزاری نمایشگاه صنعت پخش در کیش موفقیت آمیز بوده است.
او با تاکید بر اینکه برای نمایشگاه سال ۱۴۰۳ بخش بیشتری از زنجیره درگیر خواهند شد، گفت: قصد داریم از تولید، توزیع تا فروشگاه های زنجیره ای و داروخانه ها در نمایشگاه نقش ایفا کنند و تمام شرکت های که در این زنجیره خدمت می دهند از بانک ها در خدمات مالی گرفته تا شرکت های خودرویی که در حمل و نقل نقش دارند می توانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.