اجرای پروژه ریلی شمال بر مبنای طرح آمایش
اجرای پروژه ریلی شمال بر مبنای طرح آمایش

رییس سازمان محیط زیست کشور در این باره گفت: اجرای پروژه ریلی شمال بر مبنای طرح آمایش باید اجرا شود و اصلاحات لازم در طرح اعمال خواهد شد.

به گزارش سرمایه فردا ، پس از اینکه اجرای پروژه هایی مانند پتروشیمی میانکاله و … چالش برانگیز شدند کارشناس روی پروژه ریلی شمال ایران هم برای حفظ محیط زیست و گونه های جانوری حساس شدند.

علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست کشور در این باره گفت: اجرای پروژه ریلی شمال بر مبنای طرح آمایش باید اجرا شود و اصلاحات لازم در طرح اعمال خواهد شد.