جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
صدور پروانه ساختمان با کاربری هتل آپارتمان 21 شهریور 1402

صدور پروانه ساختمان با کاربری هتل آپارتمان

در شرایط فعلی و منطبق بر ضوابط مندرج در طرح تفصیلی شهر تهران، برای احداث واحدهای آپارتمانی با متراژ ۲۵ متر، تنها روش موازین صدور پروانه ساختمان با کاربری هتل آپارتمان است.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post